Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Školní řád

Školní řád

Školní řád mateřské školy Lipí, Lipí 103, 373 84 Dubné

Zřizovatel: obec Lipí
 
Ředitelka školy: Carvová Petra
 
 
Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.
 
Za výchovu a vzdělání každého dítěte ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci.
Pedagogové se na naplnění této povinnosti významně podílejí.
 
 
I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci
 
1. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
 
1.1. Dítě má právo:

 

 1. na vzdělání a školské služby podle tohoto zákona,
 2. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,
 3. na rozvoj osobnosti podle míry svého nadání, rozumových i fyzických schopností,
 4. na speciální péči a přístup, pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (i včetně mimořádného nadání) a vytvoření podmínek pro uplatnění podpůrných opatření, dle možností školy
 5. na speciální péči v rámci možností školy, pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami,
 6. na ochranu před sociálně patologickými, na ochranu před fyzickým a psychickým násilím,
 7. na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují tělesný a duševní vývoj dítěte a jeho zdraví

 

 1. na ochranu před informacemi a vlivy, které by ohrožovaly rozumovou a mravní výchovu dítěte a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku,
 2. na respektování soukromí svého i soukromí své rodiny
 3. na volný čas, hru, odpočinek a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 4. užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

1.2. Dítě má povinnost

 

 1. Záložkapři příchodu do MŠ si očistit obuv a přejít z šatny, kde se smí zdržovat pouze po dobu převlékání
 2. udržovat v pořádku všechny své věci, ukládat je na své místo, které je označeno značkou
 3. při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, popř. si zvolilo jinou činnost, která mu vyhovuje, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem
 4. oznámit paní učitelce, když chce někam odejít
 5. dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči
 6. neničit práci ostatních
 7. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
 8. plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

 
1.3. Zákonný zástupce má právo
 

 • diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jeho dítěte
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení týkajících se vzdělávání
 • vyjádřit se ke skladbě jídelníčku
 • účastnit se akcí pořádané školou
 • půjčovat si odbornou literaturu a požádat o odbornou pomoc
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

1.4. Zákonný zástupce má povinnost
 • respektovat tento Školní řád a dokumenty výchovně vzdělávací práce
 • přivést dítě do MŠ od 6,15 -8,15hodin (popřípadě se domluvit o pozdějším příchodu)
 • každodenně se informovat o dění ve školce čtením nástěnky
 • předat dítě učitelce přímo do třídy
 • spolupracovat s učitelkou
 • vyzvedávat dítě pouze pověřenou osobou na základě zmocnění
 • zajistit, aby dítě docházelo do školy čisté, upravené, dbalo na osobní hygienu
 • včas zaplatit úhradu za předškolní vzdělávání

2. Vztahy dětí a zákonných zástupců se zaměstnanci školy
 • děti respektují pokyny zaměstnanců školy
 • všichni zaměstnanci školy chrání děti před týráním a hrubým zacházením, dbají, aby děti nepřicházely do styku s informacemi pro ně nevhodnými
 • zjistí-li pracovník školy, že je dítě týráno nebo je s ním jinak špatně zacházeno ve škole nebo mimo školu, informuje o této skutečnosti ředitelku školy
 • pracovníci školy se nevměšují do soukromí dětí, chrání je před útoky na jejich pověst a pověst jejich rodiny
 • informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a pracovníci školy se v těchto případech řídí zákonem č. 110/2000Sb., o ochraně osobních údajů
 • pedagogický pracovník má právo nepřijmout do MŠ dítě nachlazené či s jiným infekčním onemocněním v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
3. Pravomoci ředitelky

Přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání a ukončit docházku dítěte do MŠ po   předchozím písemném upozornění jestliže:
 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení
 • dítě nezvládne adaptační program
 • stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání
 • snížit nebo prominout úplatu za poskytované vzdělávání a školské služby
 • omezit či přerušit provoz MŠ

II. Provoz a vnitřní režim školy
 
1.  Provoz mateřské školy a podmínky pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení předškolního vzdělávání.

 • Provoz školy je od 6.15 hod – 16.30 hod
 • Organizace dne:
 6.15 hod se mateřská škola otevírá, děti se scházejí v 2.třídě, kde se děti mohou v klidu nasnídat,  dospat, nebo si vybrat činnost, hračku
 7.30 hod odchází mladší děti do své třídy, kde si vybírají činnost dle zájmu
 8.00 hod probíhá ranní cvičení
 8.15 hod se budova uzamyká
 8.30 hod podává se svačina
 9.00 hod děti pokračují ve hře, je zařazena řízená činnost. Prohlubují znalosti, využívají pobytu venku za každého počasí
 9.30 hod odchází děti ven, vedeme děti k otužování
11.30 hod obědváme, porce si děti určují po dohodě s učitelkou
12.00 hod polední odpočinek, četba, jazykové činnosti
13.00 hod děti které nespí mají přichystaný odpolední program (pracovní listy, individuální činnosti, probíhá příprava na ZŠ)
14.00 děti postupně vstávají
14.30 hod podává se odpolední svačina, děti se opět scházejí v 2.třídě, kde si volně hrají, nebo jdeme ven na školní zahradu
16.30 hod se školka uzavírá
 
 
2. Zápis, přijímání a evidence dětí

 • Zápis dětí do MŠ bývá vždy začátkem kalendářního roku v předem stanoveném termínu. Přednostně se přijímají do MŠ děti, které v období od 1. 9. do 31. 8. následujícího kalendářního roku dovršily 5 let věku nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Viz. „Vnitřní směrnice ke stanovení výše úplaty“ a „Kritéria pro přijímání dětí“
 • Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Děti jsou do tříd rozděleny podle věku.
 • Výběrové řízení je plně v kompetenci ředitelky školy. Dítě lze přijmout i v průběhu školního roku, uvolní-li se místo.
 • Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že proti nákaze je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • Do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o přijetí se rodiče dostaví do MŠ, kdy proběhne informativní schůzka, přinesou vyplněný Evidenční list dítěte, dozví se informace o provozu a řádu mateřské školy, o platbách za předškolní vzdělávání, za školní stravování dětí, způsob a termíny úhrady a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.
 • V Evidenčním listu dítěte bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení.
 • Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu nebo do přihlášky dítěte do MŠ dětský lékař, a to před nástupem do mateřské školy.
 • Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon

 
3. Děti a jejich vyzvedávání:
 • Děti z MŠ budeme vydávat pouze zákonným zástupcům dítěte, a nebo na základě písemného zmocnění, které rodiče vyplní při nástupu dítěte do MŠ, jiné osobě - zde vypíší všechny osoby, které budou v průběhu roku děti z MŠ odvádět. Týká se to i nezletilých sourozenců, kteří by měli být starší 15 let.
 • V případě potřeby vydáme Vaše dítě i nám cizí osobě jen na základě písemného zmocnění, které musí obsahovat : datum, jméno osoby která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče.
 • Vyzvedávání dětí po obědě, od 12.00 hodin, nejpozději do 13.00 hodin
 • V případě, že si rodiče nebo jimi pověřené osoby dítě do této doby nevyzvednou a budou-li veškeré pokusy o telefonický kontakt s rodiči, příbuznými, sousedy marné, nebo pokud se nedochvilnost o vyzvednutí dítěte bude opakovat, oznámí učitelka tuto skutečnost sociální pracovnici. Ta zajistí převzetí dítěte a postará se o další pokus o předání dítěte zákonným zástupcům.
 • Vzhledem k opakovaným pozdním příchodům rodičů při vyzvedávání dětí a nerespektování dodržovaní provozní doby mateřské školy budou prováděny v případě porušení školního řádu zápisy. Po opakovaném porušení této části školního řádu je možné ukončit dítěti docházku do mateřské školy.

4. Prázdniny:
 • Během prázdnin na základních a středních školách v průběhu roku zajišťujeme provoz pro naše děti vždy dle dohody s rodiči a se zřizovatelem. Hned v září je na nástěnce vyvěšena informace, kdy bude MŠ mimo provoz. Je to návrh z naší strany, budeme přihlížet i hlavně k vašim požadavkům.
 • Jak dlouho bude MŠ uzavřena během letních prázdnin Vám oznámíme již 2 měsíce předem

III.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí při vzdělání
 • Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osobě
 • K zajištění k bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje.
 • Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá právním úkonům a která je v pracovním vztahu k MŠ.
 • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník ,pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout.
 • Při nástupu dítěte ke vzdělávání MŠ po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Při nástupu dítěte po jakékoliv běžné nemoci rodiče svým podpisem stvrzují, že dítě přivádějí do kolektivu zdravé.

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi :
 • Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany při práci, které pro tuto oblast stanový platná školská a pracovněprávní legislativa.
 • Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují dohled na bezpečnosti dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:
a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
1. děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
2. skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky
3. skupina k přesunu využívá především chodníků a pravé krajnice vozovky.
4. vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny.
5. při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč.
6. za snížené viditelnosti používá pedagogický doprovod předepsané „zviditelňující vesty“ nebo „ zviditelňující V“.
b) pobyt dětí v přírodě:
1. využívají se pouze známá bezpečná místa
2. pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, plechovky, plechy, ostré velké kameny, apod.)
3. při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.
 
c) rozdělávání ohně:
 1. pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu zamykání zahrádky, oslavy dne dětí, cesty za pokladem apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí.
 2. jen na místech určených pro rozdělávání ohně
 3. nebo za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni.
 4. v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasící přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně
 5. pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovali v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti nebyl snadno vznětlivý materiál.
 6. po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně
d) sportovní činnosti a pohybové aktivity:
 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě nebo ve venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohli vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.
 • pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.
e) pracovní a výtvarné činnosti:
 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit jako jsou nůžky, nože, kladívka a podobně, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy.
2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblérství) vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
 • V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.
 • Důležitým prvkem prevence této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

IV.  Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí

 • Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.
 • Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole
 • Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajících se vzdělávání dítěte
 • Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

V. Platby a pokyny ke stravování

1.Stravování:

 • Děti se v MŠ stravují 3x denně.
 • Termín placení obědů – je vždy k desátému v měsíci
 • Přihlašování nebo odhlašování obědů můžete provést buď osobně, do sešitu (je připravený v šatně u kalendáře), telefonicky, nebo na emailové adrese jidelnamslipi@seznam.cz , vždy však nejpozději jeden den předem do dvanácti hodin.
 • Není-li dítě včas odhlášeno, počítá se s ním automaticky další den na jídlo (pokud se neozvete ani následující dny, je další dva dny na stravu hlášeno, potom je teprve odhlášeno) a naopak, pokud není včas přihlášeno, na další den se s ním nepočítá, tedy nemá nárok na stravu a nemůžeme ho přijmout ten den do MŠ. Toto je nařízení dané vyhláškou a my i vy ho musíme respektovat.
 • Pokud dítě není odhlášeno a náhle onemocní, mohou si rodiče pouze ten den oběd vyzvednout do jídlonosičů od 12,00 do 12,30 hod. Jídlo, které je vydáno v první den nemoci dítěte do jídlonosičů, je určeno k okamžité spotřebě! Další dny po dobu nemoci vašeho dítěte si stravu v MŠ nemůžete vyzvedávat, dítě na ni nemá nárok.
 • Jakékoliv nesrovnalosti ohledně stravování s vámi vyřeší vedoucí školní jídelny na tel. čísle 387992127
Více se dozvíte ve „Provozním řádu ŠJ“, který je přílohou a je vyvěšen v šatně na nástěnce u jídelníčku.
 
 
VI. Povinné předškolní vzdělávání

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ).

 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2).

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nejméně 4 hodiny v časovém rozpětí od 8 do 12 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (viz organizace školního roku v základních a středních školách). Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

 

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

 

Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte.

 

Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitel ředitele školy, který poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

 

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absenci

zákonní zástupci vždy doloží třídní učitelce žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:

 • jméno dítěte
 • oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte
 • časový rozsah (od kdy do kdy)
 • podpis rodičů

 

 Podmínky pro omlouvání - nenadálá absence (nemoc)

 • zákonný zástupce je povinen oznámit nenadálou nepřítomnost dítěte (nevolnost, nemoc…) ihned službu konající učitelce nebo ředitelce školy telefonicky a následně nejpozději do 3 dnů nepřítomnost dítěte doložit písemně
 • nepřítomnost dítěte delší než 5 dnů z důvodu nemoci doloží zákonný zástupce potvrzením o nemoci od lékaře

 

Neomluvená absence dětí

 

Neomluvenou absenci dítěte delší než 10 pracovních dní řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4). 

 

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 4).

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 1. a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 2. b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(§ 34b odst. 2)

 

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno (§ 34b odst. 3).

Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

 

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- místo ověření ve třídě a v herně  mateřské školy

- termín ověření : 20. –23.11.2017

   náhradní termín 4. –  8.12.2017

 

 Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření znalostí (§ 34b odst. 3).

 

Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4).

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání (§ 34b odst. 7). 
 
VII. ukončení vzdělávání v mateřské škole

 • Děti můžete přivádět do mateřské školy od 6.15 hod . Vstup do budovy vám umožní paní učitelka příslušné třídy, nebo paní školnice. Časové omezení příchodu dítěte do školky je do 8,15h. Poté se budova z bezpečnostních důvodů uzamyká.
 • Docházka dítěte bude ukončena, oznámí-li rodiče písemnou formou ředitelce školy trvalé přerušení docházky do MŠ ( stěhování, ztráta zaměstnání , jiný důvod…), uvedou datum ukončení docházky a všechny ostatní náležitosti
 • Rodiče, kteří neoznámí písemnou formou škole skutečnost (jak je výše uvedeno), že dítě již dále nebude navštěvovat MŠ, jsou povinni uhradit školné za celou dobu nepřítomnosti.
 • O ukončení předškolního vzdělávání může rozhodnout ve správním řízení ředitelka školy z následujících důvodů – závažné a opakované narušení provozu mateřské školy, v průběhu zkušebního pobytu z důvodů doporučení lékaře, v důsledku opakovaného neuhrazení úplaty za školní stravování nebo v důsledku opakovaného neuhrazení úplaty za vzdělávání v mateřské škole.
 • Pokud dítě nedochází do MŠ bez udání důvodu déle jak 14 dní, může být docházka do MŠ po předchozím písemném upozornění ukončena ředitelkou školy.
 • Délka pobytu dětí v MŠ by měla odpovídat požadavkům správné životosprávy a respektování jejich biorytmů.

VIII. Závěrečná ustanovení
 
          Závaznost dodržování Školního řádu a dalších vnitřních směrnic:
 • Rodiče svým podpisem stvrzují, že se seznámili se Školním řádem, s vnitřní směrnicí o platbách, s vnitřní směrnicí o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a se stravovacím řádem a uznali je závaznými (vždy na začátku školního roku).
 • Rodiče dále Čestným prohlášením na začátku školního roku potvrzují, že jejich dítě nepřišlo v posledních dvou týdnech do styku s infekční chorobou. Současně se rodiče zavazují, že dítě ponechají doma, jakmile nastane podezření z výskytu nakažlivé nemoci v rodině nebo při nachlazení, teplotě, průjmu, zánětu spojivek …atd.
 • Rodiče také svým podpisem uzavírají s MŠ dohodu o docházce dítěte do MŠ, dále podepisují prohlášení, že fotky dětí z akcí MŠ, z výchovné práce jak ve třídě, tak i na zahradě mohou být použity a zveřejněny v médiích (odborné časopisy, noviny, televize, odborná literatura z různých oblastí, atd.).
 • Rodiče, kteří jsou rozvedeni a dítě je soudním příkazem s nabytou právní mocí svěřeno do péče jednoho z rodičů prosíme, aby velmi přesně vyznačili do „Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ“ osoby, které mohou dítě z mateřské školy vyzvedávat.

Podle Zákona o rodině upozorňujeme, že rodič, který nemá dítě do péče svěřeno, se může na své dítě informovat, ale nebude mu umožněno se s dítětem setkat. 
 

 

Zpracovala : Petra Carvová
ředitelka školy
V Lipí dne 29.8.2016
Tento Školní řád byl všemi zaměstnanci schválen na pedagogické poradě dne 29.8.2016
 
Petra Carvová
V Lipí dne 29. 8. 2016
V Lipí dne 29. 8. 2018 (průběžně aktualizováno dle novelizace předpisů)

Menu

Kontakt

Mateřská škola Lipí

Lipí čp.103

373 84  Dubné

Telefon: 

Kočičky -  725 917 791
Sluníčka - 725 917 790

ředitelka-    BcA, Bc Lucie Zbořilová   702 075 679

 Odhlášení stravy:

Primárně přes Naše MŠ

telefon:     776 382 435  

E-mail:

jidelnamslipi@seznam.cz

Datová schránka:

qufkt7i

 

Aktuality

Stanovení výše úplaty 2024/2025

Publikováno:

LETNÍ PRÁZDNINY

Ve dnech od 1. 7. do 9. 8. 2024 je naše školka, po dohodě se zřizovatelem, uzavřena. Přejeme všem krásné prázdniny. 

Publikováno: