Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

           Mateřská  škola  Lipí,  Lipí  103,  373  84  Dubné

 

                               

                         nabývá účinnosti od 1.9.2016

 

 

 

 

   ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

            pro předškolní vzdělávání

 

                         Název:

  „PŘÍRODA JE MOJÍ MATEŘSKOU ŠKOLOU“

 

                             

 

Motto: „Vše co potřebuji znát, mě naučila příroda“                                                                                              

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                          

Obsah:

 

 1. Identifikační údaje o škole
 2. Obecná charakteristika školy
 3. Podmínky předškolního vzdělávání
  • Věcné podmínky
  • Životospráva
  • Psychosociální podmínky
  • Organizace chodu
  • Řízení MŠ
  • Personální zajištění
  • Spoluúčast rodiny
 4. Organizace vzdělávání
 5. Charakteristika vzdělávacího programu
 6. Vzdělávací obsah
 7. Evaluační systém MŠ                                                                          

 

 

 

 1. Identifikační údaje o škole

 

Adresa :   Mateřská škola Lipí

                Lipí 103

                373 84 Dubné

 

Jméno ředitelky MŠ:                                                     Carvová Petra

 

Telefonní číslo:                                                              387 992 127

 

E-mail:                                                                            mslipi@seznam.cz

 

IČO:                                                                                75107970

 

Webové stránky:                                                             www.mslipi.vesele.info.cz

 

Zřizovatel:                                                                      Obec Lipí

                                                                                        Lipí 28

                                                                                        373 84  Dubné

 

Jméno starosty:                                                               Kysela Stanislav

                                                                                         

Telefonní číslo:                                                               387 992 116

 

Mateřská škola má zpracovaný školní vzdělávací program (ŠVP)

 

Název ŠVP:             „Příroda je mojí mateřskou školou“

 

 

Program zpracovala:      Carvová Petra

 

Projednán a schválen na pedagogické radě dne:  29.8.2016                              

 1. Obecná charakteristika školy

 

Mateřská škola se nachází v obci Lipí nedaleko Českých Budějovic.

 

V roce 1977 byla otevřena nová budova mateřské školy. Byly otevřeny dvě třídy. Kapacita školy uzpůsobena na 60 dětí.

 

Od roku 1991 byla zřízena pouze jedna třída s počtem 28 dětí.

Využívána je přízemní část budovy. Škola má vlastní kuchyni. Obklopuje ji rozlehlá zahrada, která nabízí využití při pobytu venku. 

 

V roce 2010 došlo k modernizaci přístupových cest kolem celé školy. Zároveň byl vybudován přírodní svah, který využíváme v zimě k bobování a sáňkování. Vytvořena byla i plocha pro dopravní hřiště, pro pohybové vyžití na tříkolkách, kolech i traktorech.

 

V roce 2011 bylo přebudováno vytápění celé budovy – po celé budově nainstalováno plynové topení – pohodlné, bezproblémové vytápění, tepelná pohoda v zimních měsících s možností regulace tepla.

 

V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce – dělaly se nové rozvody vody, odpady vody, dlažba, obklady, sociální zařízení, podlahové krytiny a plynové topení. Obec jako zřizovatel poskytla i finanční zajištění moderního vybavení obou tříd, ale i dopravního hřiště.

 

V roce 2015 se začala provádět rekonstrukce celé kuchyně (stávající vybavení již nevyhovovalo novému provozu školy). Provedly se nové kompletní rozvody vody, nové odpady, vyměnila se vzduchotechnika. Celá kuchyň byla vybavena moderními kuchyňskými spotřebiči, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním normám pro toto zařízení. Kuchyň byla uvedena do plného provozu od září 2015.

 1. Podmínky předškolního vzdělávání 
 • Věcné podmínky

 • Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí a odpovídají počtu dětí.
   
 • Prostor všech tříd plně využíváme pro individuální a skupinovou hru dětí a pro společné činnosti spontánní i řízené. Ve všech třídách s dětmi pracují dvě učitelky.
   
 • Dětský nábytek splňuje estetické a antropometrické požadavky, odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný a bezpečný.
   
 • Tělocvičné nářadí a náčiní je doplňováno a inovováno.
   
 • Hračky jsou dětem přístupné a jsou vhodné pro všechny věkové skupiny, pro chlapce i dívky. Pro používání hraček a pomůcek máme stanovena vnitřní pravidla.
   
 • Materiál k činnostem výtvarným a pracovním je ukládán na určeném místě k volnému použití.
   
 • Hračky, pomůcky a materiál jsou průběžně obnovovány a doplňovány.
   
 • Výrobky a výtvory si děti berou domů nebo jsou využívány k výzdobě prostor školy. Prohlížet si je tak mohou děti, rodiče i veřejnost.
   
 • Šatny jsou vybaveny šatními bloky, kde má každé dítě stálé místo označené značkou.
   
 • Budova mateřské školy je obklopena zahradou, která je vybavena prvky podněcující k pohybovým aktivitám, společným i individuálním činnostem.
   
 • Při pobytu venku učitelky s dětmi využívají nejen školní zahradu, ale na svých vycházkách poznávají blízké okolí.
   
 • Pro návštěvu divadla a jiných akcí využíváme dopravu služby ČSAD.
   
 • Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů, za provoz školy zodpovídá vedoucí učitelka.

 

Záměry MŠ: 

 

 • Rekonstruovat zahradu v přírodním stylu, obnovit herní prvky, založit bylinkovou zahrádku
 • Opravit fasádu budovy a nechat vymalovat nové logo MŠ
 • Zrekonstruovat přístupovou rampu do školní kuchyně
 • Upravit webové stránky školy, pro lepší komunikaci  

 

 • Životospráva
   
 • Škola má vlastní kuchyni a jídelnu
   
 • Dětem je poskytována plnohodnotná strava dle příslušných předpisů – vhodná skladba jídelníčku, zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, dostatečné množství ovoce a zeleniny, včetně mléka a mléčných výrobků.
   
 • Velký důraz klademe na pitný režim. Děti mají stále k dispozici dostatek tekutin na viditelném a přístupném místě ve třídách i při pobytu venku (v letních měsících), ze kterých si mohou vybrat (ovocný čaj, voda, džus).
   
 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány určené intervaly.
   
 • Děti si mohou určit velikost porce, nejsou do jídla nuceny, jsou motivovány alespoň k ochutnání. Zájem všech zaměstnanců je, aby si zvykaly na pestrost stravy.
   
 • Děti vedeme k samostatné obsluze podle svých možností a věku – přinášení jídla, odnášení nádobí, nalévání nápojů. Při jídle si mohou tiše povídat.
   
 • Pro rodiče je aktuální týdenní jídelníček vyvěšen v šatnách dětí a je pravidelně aktualizován také na webových stránkách školy.
   
 • Respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Děti mají možnost mít na lehátku svoji plyšovou hračku, část odpočinku poslouchají pohádky. Dětem, které nespí, je po určité době nabídnut klidový program ve třídě, který neruší spící děti.
   
 • Během dne jsou zařazovány tělovýchovné chvilky a pohybové hry ve třídě i venku.
   
 • Ve třídě mají děti k dispozici míče, obruče, kužele, žíněnky, lavičku, žebřiny a jiné tělovýchovné pomůcky, které mohou kdykoli využívat.
   
 • Při každodenním pobytu venku (ne v mrazu pod -10 °C) využívají děti celého prostoru školní zahrady, kde mají pro svoji pohybovou činnost průlezky, houpačky, hrazdu, skluzavku, pískoviště, tříkolky, koloběžky, odrážela a další různé hračky.
   
 • Při pěkném počasí je dopolední i odpolední program přesouván do prostor školní zahrady.
   
 • Za nepříznivého počasí se děti vydávají do okolí školky, kde na určeném místě mají možnost se proběhnout.
   
 • Na vycházce děti chodí ve dvojicích se svým kamarádem a učí se pohybovat v dopravním ruchu.

 

 

Záměry MŠ:

 • Poskytnout dětem co nejvíce prostoru při pobytu venku, přesunout některé dopolední řízené činnosti ven
 • Psychosociální podmínky

 

Do naší mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od dvou let.

Všichni zaměstnanci vytvářejí dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně a bezpečně. Reagují na potřeby dětí, napomáhají k jejich uspokojování. Při všech činnostech je počítáno s aktivní spoluúčastí dětí. Úspěšná adaptace dítěte na začátku docházky ovlivňuje kvalitu dalšího pobytu a je tudíž předpokladem pozitivního výchovného působení MŠ na dítě. Adaptace je velmi důležitý proces a je třeba, aby byl pečlivě sledován a řízen v úzké spolupráci s rodiči.

 

 • Všechny třídy jsou věkově smíšené (heterogenní), což dětem umožňuje společné umístění sourozenců a kamarádů.
 • Přijímáme děti mladší tří let (pracujících rodičů).
   
 • Dítě má právo na speciální péči, pokud se jedná o dítě s SVP (speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí mimořádně nadaných) a vytvoření podmínek pro uplatnění podpůrných opatření dle možnosti školy.

 • S dětmi společně rozebíráme a hodnotíme negativní projevy chování, sebehodnocení.

 • Ve třídách respektujeme individuální přístup k dětem a k jednotlivým věkovým skupinám.
   
 • Škola je otevřena dětem z různého prostředí s rozlišným psychickým, sociálním vybavením.
   
 • Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo by neměl být podceňován, ale ani protěžován.
   
 • Po příchodu do mateřské školy si děti mohou vybrat hru podle svého zájmu nebo si zvolit výtvarné, pracovní či tělovýchovné činnosti.

Děti do činností nenutíme, klademe důraz na jejich individuální potřebu a soukromí.

 

 • V prostorách třídy, herny, umývárny a WC se děti pohybují samostatně, stejně jako při pobytu venku na školní zahradě. 
 • Po celý den dětem věnujeme náležitou pozornost a nabízíme širokou nabídku různých činností ve třídě i venku.

 

 • Společně si vytváříme pravidla soužití dětí v kolektivu:

 • umím poprosit, poděkovat, pozdravit
 • konflikty a nedorozumění řešíme pusou
 • uklízím po sobě hračky, oblečení, věci
 • nemluvím sprostě ani hrubě
 • neubližuji kamarádům, nehádám se, neposmívám se
 • pomáhám kamarádům, slabším, menším
 • jsem přátelský, kamarádský

 

Vztahy mezi pedagogickými a provozními zaměstnanci jsou na dobré úrovni, což se odráží v každodenním styku, kdy děti bez problému komunikují s paní hospodářkou, kuchařkami a uklízečkou, nazývanou dětmi „teta“. Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně a bezpečně.

 

Záměry MŠ:

 • Posilovat u dětí prosociální chování (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí) 

3.4. Organizace chodu

 

Provoz mateřské školy je od 6.15 – 16.30 hodin. Děti se scházejí v 6.15 hodin na druhé třídě, kde čekají na příchod paní učitelky a v 7.30 hodin odcházejí do své třídy. V 15.45 hodin, končí provoz na první třídě a děti se opět scházejí na druhé třídě, kde provoz končí v 16.30 hodin.

 

 • Denní řád je dostatečně pružný, aby nervozita a spěch děti nezatěžoval a je podle potřeb přizpůsobován měnícím se okolnostem, aktivitám a činnostem dětí.
   
 • Při vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně přizpůsobený adaptační program.
   
 • Po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole usilujeme o uspokojení individuálních potřeb dítěte.
   
 • V denní činnosti je pevně stanovena doba jídla a odpočinku. Ostatní činnosti jsou přizpůsobeny dětem, jejich zájmu a výchovným cílům.

 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.
   
 • Do denního programu pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity.
   
 • Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.
   
 • Děti mají možnost zúčastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
   
 • Snažíme se veškeré aktivity organizovat tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem apod.
   
 • Vzdělávání je uskutečňováno při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. 

 

 

Záměry MŠ:

 • Zaměřit se na větší spolupráci s místními spolky (myslivci, zemědělci, knihovna) v rámci environmentální výchovy

 

 

Organizace dne v mateřské škole

 

Ranní hry

6.15 – 8.30

 

Děti si mohou od svého příchodu až do svačiny vybrat podle svého zájmu hry. V herně i ve třídě jsou k dispozici herní koutky, výtvarný a pracovní materiál je dětem volně k dispozici. Dbáme na hygienické návyky a udržování pořádku. Úklid provádíme společně, vedeme děti k samostatnosti.

Tělovýchovné chvilky

 

Zařazujeme v průběhu dne – před svačinou, v řízených činnostech, při pobytu venku.

 

Svačina

8.30 – 9.00

 

Hygiena, dopolední svačina.

Řízené činnosti  9.00 – 9.30

 

 Probíhají po svačině. Děti pracují individuálně, ve skupinkách podle věkového složení nebo kolektivně. Do činností děti nejsou nuceny, ale vhodnou motivací zapojovány.

Pobyt venku 

9.30 – 11.30

Děti pro své pohybové aktivity převážně využívají školní zahradu, ale v rámci environmentální výchovy chodí do nedalekého lesa a činnosti provádějí v přírodě. V zimních měsících (ne v mrazu pod -10 °C) se vydávají poznávat okolí MŠ, nebo sáňkují na svahu v zahradě MŠ.

Oběd

11.30 – 12.00

Hygiena, oběd, příprava na odpočinek.

Odpolední

odpočinek

12.15 – 14.15

 

Každé dítě má své lehátko označené svojí značkou. Všechny děti si na lehátku poslechnou pohádku a po určeném odpočinku nespavé děti mohou vstát a hrát si ve třídě tak, aby spící kamarády nerušily. Praní lůžkovin a ručníků zajišťuje škola.

Svačina

14.30 - 15.00

 

Oblékání, hygiena, odpolední svačina.

.

Odpolední

činnosti 

15.00 – 16.30

Vycházejí ze zájmu dětí ve třídách nebo na školní zahradě.  

 

 

 

 

 

3.5. Řízení MŠ

 

S účinností od 1.1.2008 je mateřská škola příspěvková organizace (v souladu se zák.č.284/2002 o státní správě a samosprávě ve školství).

Jsme malá dvoutřídní mateřská škola, řízení školy je postaveno především na vzájemné dohodě a komunikaci.

 

 • Ředitelka školy kontroluje povinnosti pracovníků, které mají stanoveny a vymezeny.
   
 • Vytváří ovzduší vzájemné důvěry, tolerance.
   
 • Zapojuje je do pomoci při řízení MŠ, respektuje jejich názory.
   
 • Podporuje a motivuje ke spoluúčasti na rozhodování o otázkách školního programu.
   
 • Plánuje pedagogickou práci a chod školy – opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby.

 • Zajišťuje kontrolní a evaluační činnost, provádí záznamy z hospitací, zpracovává kontrolní činnost pracovníků, vede záznamy o dětech, hodnotící listy pro pedagogickou práci.

 • Z výsledků vytváří závěry pro další práci školy.

 • Spolupracuje se Základní školou Dubné – s odborníky, kteří poskytují pomoc při řešení individuálních vzdělávacích problémů  - pedagogové, výchovný poradce apod.

 • S OÚ Lipí konzultuje hospodaření a ekonomické využívání finančních prostředků (konzultace učitelek, nástěnky).
 • Preferujeme osobní komunikaci s rodiči.
   
 • Zaměstnanci řeší zásadní problémy společně.
   
 • Práce všech zaměstnanců je průběžně vyhodnocována – ústně, písemně.
   
 • Pedagogický sbor pracuje jako tým, do spolupráce jsou přizváni i rodiče.
   
 • Zaměstnanci se podílí na všech akcích školy.
   
 • Chráníme soukromí rodiny a zachováváme patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních záležitostech.

 

Zaměstnanci školy:

 

 • řídí se pokyny ředitelky
 • dodržují pracovní kázeň a plně využívají pracovní dobu
 • dodržují předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy
 • chrání majetek školy, řádně zacházejí s inventářem školy 

 

3.6. Pedagogické a personální obsazení školy

 

 • Pedagogičtí pracovníci v naší mateřské škole splňují požadavky odborné a pedagogické způsobilosti.
   
 • Pedagogové se dále sebevzdělávají, maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Jejich vzdělávání je cílené a tematicky zaměřené.
   
 • Vedení školy vytváří vhodné podmínky pro další profesní růst a systematické vzdělávání učitelů.
   
 • Práce učitelek je tvořivá i mimo svoji pedagogickou činnost – výzdoba prostor školy, výroba dětských rekvizit a dětských kostýmů na různé akce (besídky, vystoupení na vítání občánků aj.).
   
 • Pedagogická služba je stanovena tak, aby byla dětem zajištěna optimální vzdělávací a výchovná péče.

 

Záměr MŠ:

 • Vytvářet pedagogům lepší podmínky pro jejich vzdělávání
 • Podporovat týmovou práci

 

Pedagogický kolektiv:

 

 1. třída - „ Sluníčka“ ředitelka školy a paní učitelka                
 2. třída - „ Kočičky“ dvě paní učitelky 

 

Provozní kolektiv:

 • Vedoucí školní jídelny
 • Hlavní kuchařka
 • Školnice
 • Provozní pracovnice                       

3.7 Spoluúčast rodiny

 

Usilujeme o partnerskou spolupráci s rodiči a rodinu plně respektujeme.

           

Rodiče

 • jsou informování o dění v mateřské škole prostřednictvím nástěnek v šatně, internetových stránek
 • denně jsou v kontaktu s učitelkami při předávání dětí 
 • pro rodiče pořádáme besídky, koncerty, dílny a třídní schůzky 
 • Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

 Formy spolupráce

 • třídní schůzka – kde jsou rodiče informováni
 • individuální konzultace rodič x učitelka
 • informace na nástěnkách
 • zahradní akce s rodiči (bramboriáda, drakiáda, opékání buřtů, čarodějnice aj.)
 • vánoční koncert
 • vánoční dílna
 • karneval
 • besídka ke Dni matek
 • účast na společných výletech s dětmi
 • pomoc rodičů při drobných opravách a úpravách 

 

Záměr MŠ:

 • vytvoření dotazníků pro rodiče 
 1. Organizace vzdělávání 

 

Provoz školy je od 6.15 hodin do 16.30 hodin.

MŠ Lipí jsou v provozu dvě třídy pro děti od 2 do 6(7) let. 

Třída je naplňována dětmi do maximálního počtu 28 dětí.

Přednostně jsou přijímány děti pěti leté a v posledním roce před zahájením školní docházky.

 

Organizace vzdělávání je:

 • dostatečně flexibilní
 • poskytován prostor pro zařazování každodenně se opakujících řízených či spontánních činností.
 • v týdenním režimu jsou zachyceny činnosti v rámci týdne (prolínají se literární, dramatické, pracovní, výtvarné, tělovýchovné, hudební, jazykové, matematické)
 • v měsíčních plánech akcí a aktivit školy je uvedena nabídka doplňkových

            programů ve školním roce.

 

 Důležitá je spolupráce obou učitelek při práci s dětmi (učitelky se musí dohodnout na dodržování organizačních pravidel denního režimu, sjednotit požadavky kladené na děti – jednotnost působení na děti)

 • metodické zásady (uplatňovat formy povzbuzování dětí, pochvaly)
 • naučit děti umět vyjádřit svůj názor či respektovat názor druhého

          „Komunitní kruh „

 • vést děti k vzájemné pomoci zejména mladším dětem, zařazovat často práci a hry ve dvojicích nebo ve skupině, využívat sebehodnocení
 • učit děti vnímat prostředí kolem sebe, rozvíjet jejich estetické cítění (využívat dětských prací a pomoci dětí při výzdobě školy)
 • podporovat samostatnost dětí (v sebeobsluze, rozdávání pomůcek, při úklidu, při jídle)
 • nenutit děti do jídla či spaní (zajistit náhradní aktivity při spánku), nesrovnávat děti, ale uvědomovat si individuálnost každého dítěte), umět pochválit, pohladit, zajistit bezpečí

 

Záměry MŠ:

 • společně s dětmi vytvářet prostředí třídy tak, aby přinášelo estetické zážitky a bylo příjemným prostředím pro pobyt všech
 • obměňovat a doplňovat hry, hračky a ostatní didaktické pomůcky dle aktuální nabídky s předností kvality pro celkový rozvoj osobnosti dítěte 

 

 1. Charakteristika vzdělávacího programu

 

Pracujeme podle celoročního plánu environmentální výchovy a cíleně vedeme děti k citovému vztahu k přírodě a jejímu estetickému vnímání, získávání konkrétních poznatků o přírodě a její ochraně. 

Rozvíjíme u dětí vztah k přírodě, životnímu prostředí, ale i zdravému životnímu stylu.

Při zpracování ŠVP jsme vycházeli z cílů a oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z konkrétních podmínek naší školy.

Jedním ze záměrů našeho školního vzdělávacího programu je rozvíjení vztahů a poznatků o přírodě, ekologii a celkové přírodní ochrany. Poskytujeme dětem dostatek zajímavých podnětů (kulturní a sportovní akce, výlety, společné akce pro rodiče s dětmi, účast na výtvarných soutěžích, prezentace na veřejnosti – vystoupení pro rodiče a veřejnost. Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu, obohacuje denní program dítěte a poskytuje odbornou péči.

Využíváme metodu prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, založenou na přímých zážitcích dětí, zvídavosti, zájmu poznávat nové, získávat zkušenosti a dovednosti – situační učení.

ŠVP obsahuje 4 integrované bloky, které se navzájem prolínají během celého školního roku a nejsou pro pedagogy omezující a zavazující. Některé prvky se opakují a dítěti se znovu připomínají.

Integrované bloky obsahují základní charakteristiku, vzdělávací cíle, nabídku činností a co by dítě mělo přiměřeně svému věku a možnostem zvládnout. Jsou dostatečně široké a pružné, aby poskytovaly pedagogům co nejvíce podnětů k činnostem, tvořivosti, k seberealizaci a k uplatnění svých praktických dovedností a nápadů.

Integrované bloky rozpracovávají učitelky ve svých třídních programech do tematických celků a samy si určují časový rozsah plnění zvoleného tématu s přihlédnutím na podmínky, na schopnosti a zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole.

 

Záměry:

 • Na konci předškolního období by mělo dítě získat přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další vývoj a učení. 
 1. Vzdělávací obsah

 

Je rozdělen do čtyř integrovaných bloků.

Nabízí dětem různorodé činnosti přirozeně skloubené – základní požadavky na vzdělání dětí, vychází z potřeb dětí osvojovat si poznatky, vyzkoušet si je, následně použít a uplatnit v životě.

 

1.Přilétl barevný podzim

2.Bílá vločka

 1. Když jaro zaťuká
 2. Čím se hlásí léto 

 

Integrovaný blok č.1: Přilétl barevný podzim

 

Charakteristika :

Období adaptace-Děti se seznamují s prostředím MŠ, se svými vrstevníky, personálem. Postupně přijímají pravidla vzájemného soužití. Orientují se ve třídě, v budově i v časovém rozvrhu dne. Budeme často na vycházkách v přírodě, pozorovat změny v podzimním období, seznamovat se s ekosystémem lesa a volně žijících zvířat. Získat povědomí o využití přírodních zdrojů a jevů pro náš život. Podzimní období nabízí vynikající přírodní materiál, který využijeme k hrám, tvoření a výzdobě. Naučíme se spoustu nových básní, písní a her vztahujících se k tomuto období.

 

Záměry:

 • osvojit si poznatky o přírodě a jejich proměnách
 • vnímat přírodu všemi smysly
 • rozeznávat druhy ovoce a zeleniny, vnímat jejich význam pro naše zdraví
 • upevňovat hygienické návyky
 • rozvíjet sebeobslužné dovednosti
 • posilovat dobré vztahy mezi dětmi a dospělými, rozvíjet spolupráci
 • podílet se na rozhodnutích týkajících se života ve třídě i škole
 • prožívat a umět vyjádřit emoce příjemné, ale i nepříjemné
 • rozvíjet tvořivé myšlení
 • rozvíjet jazykové produktivní dovednosti (správná výslovnost, mluvený projev, vyjadřování)
 • rozvíjet kooperativní dovednosti
 • vést děti k ochraně přírody

 

Očekávané výstupy:

 

 • dítě dokáže vnímat podzimní krajinu prostřednictvím všech smyslů
 • dítě si uvědomuje význam ochrany přírody, uvědomuje si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují
 • dítě pozná některé druhy ovoce a zeleniny, umí je třídit a uvědomuje si jejich význam pro zdraví
 • dítě zvládá základní hygienické návyky (myje si ruce, čistí si zuby)
 • dítě se dokáže orientovat v přírodním prostředí, umí překonávat překážky
 • dítě umí chránit přírodu, pozná, co je špatné a co prospěšné
 • dítě dokáže třídit některé druhy odpadu
 • dítě dokáže spolupracovat s druhými, má s nimi hezké vztahy
 • dítě dokáže pojmenovat své emoce a vyjádřit je, ať už jsou příjemné, či nepříjemné

 

Nabídka činností:

 

 • hry (spontánní i řízené)
 • pobyt v přírodě (na zahradě, v lese, u řeky, na louce)
 • vycházky do okolí
 • prožitkové učení, kooperativní učení
 • činnosti pohybové, hudební, estetické
 • pozorování přírody
 • experimentování
 • diskuze
 • společné kulturní zážitky
 • ekologické aktivity-třídění odpadu, sběr papíru, sběr lesních plodů 

 

Integrovaný blok č.2: Bílá vločka

 

Charakteristika:

Děti se seznamují s tradicemi Vánoc, které společně prožívají. Odstraňujeme strach z nadpřirozených bytostí. Získávají poznatky o vánočních zvycích. Společně obdivujeme krásy zimní přírody, častými vycházkami a poznáváme jaké jsou typické znaky zimního období. Společně navštěvujeme krmelec v lese, kam přinášíme různé druhy potravy pro lesní zvěř, vytváříme krmítka pro ptáčky a pozorujeme je. Děti se seznamují s některými druhy zimních sportů a vzbuzujeme v nich důležitost aktivního pohybu. Děti získávají povědomí o jednotlivých profesích, vytvářejí si pozitivní vztah k lidské práci. Naučíme se mnoho nových básní, písní a her vztahujících se k tomuto ročnímu období. Seznamujeme se s dalšími lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožíváme radost a veselí při karnevale. Děti se učí chápat humor a vtip, který je také důležitý pro spokojený život člověka.

 

Záměry:

 • posilovat vztahy k rodině, blízkým lidem, kamarádům ve škole
 • vzpomenout na blízké, které již nejsou mezi námi
 • seznámit děti s tradicemi adventu a Vánoc v naší kultuře i mimo ni
 • rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu
 • rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev
 • rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání v oblasti hudební, výtvarné, dramatické
 • zdokonalovat pohybové dovednosti dětí
 • všímat si změn v přírodě, posilovat vztah k přírodě a zvířatům
 • umět dávat najevo své pocity, zážitky, mluvit o nich před druhými

 

Očekávané výstupy:

 • dítě si uvědomuje důležitost vzájemných vztahů ke svým blízkým, rodině, kamarádům
 • dítě je schopno vzpomenout si s úctou na blízké, kteří zemřeli
 • dítě zná tradice a rituály spojené s obdobím adventu, Vánoc, masopustu, karnevalu
 • dítě se aktivně podílí na vytváření společných radostných zážitků
 • dítě dokáže sladit svůj pohyb se zpěvem, napodobit vzor
 • dítě se aktivně podílí na výzdobě třídy i školy
 • dítě umí vyjádřit své pocity a hovoří o nich
 • dítě se dokáže pohybovat v zimní krajině a čelit přírodním překážkám (sníh, led, chlad)
 • dítě si všímá změn v přírodě, aktivně se zapojuje do ochrany přírody (čistí les)
 • dítě není lhostejné ke zvířatům, vytváří zázemí pro ptactvo, nosí do lesa vhodnou potravu pro zvěř

 

Nabídka činností:

 • hry (spontání i řízené)
 • prosociální činnosti
 • společné diskuze
 • pobyt v přírodě (v lese, u rybníka, na louce, na zahradě)
 • prožitkové učení
 • výtvarné tvoření, hudební, pohybové, dramatické činnosti
 • společné kulturní zážitky
 • výroba masek
 • pomoc při úklidu sněhu

 

 

Integrovaný blok č.3: Když jaro zaťuká

 

Charakteristika:

Děti získávají povědomí o charakteristických znacích předjaří a jara. Učí se vnímat změny v přírodě a prožívat radost z probouzející se přírody. Seznamují se s dalšími tradicemi naší kultury. Toto období nabízí další pozorování změn v přírodě, získávají k ní vtah, seznamují se zvířaty ve volné přírodě, tak na statku a poznávají jejich mláďata. Uvědomují si důležitou funkci vody pro život všech živých tvorů na této planetě. Spaní v MŠ (odloučení od rodiny)

 

Záměry:

 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí
 • získávat poznatky o významu životního prostředí
 • rozvíjet pocity sounáležitosti s přírodou a planetou Zemí
 • rozvíjet schopnosti vnímat všemi smysly
 • probouzet zájem a zvídavost dítěte
 • zdokonalovat se v oblasti jemné motoriky (koordinace ruky a oka)
 • rozvíjet  řečové schopnosti a jazykové dovednosti (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev)
 • posilovat radost z objevování

 

Očekávané výstupy:

 • dítě získává nové poznatky o jarní přírodě a významu životního prostředí
 • dítě umí pojmenovat jednotlivá mláďata hospodářských i lesních zvířat
 • dítě umí pojmenovat některé jarní rostliny
 • dítě poznává jarní tradice a aktivně se zapojuje do jejich příprav
 • dítě v sobě probouzí zájem o nové poznatky, má radost z objevování, experimentování
 • dítě se zdokonaluje v oblasti jemné i hrubé motoriky
 • dítě pozná jednotlivé zvuky probouzejícího se jara (zpěv ptáků, zvuky mláďat)
 • dítě se zapojuje do výzdoby školy a třídy, vytváří přírodní koutky

 

Nabídka činností:

 

 • hudební a pohybové činnosti “Vítáme jaro”
 • činnosti přispívající k péči o životní prostředím
 • smyslové hry
 • tvorba přání ke Dni matek
 • čarodějnický rej
 • četba, poslech, vyprávění pohádek, příběhů s etickým obsahem a poučením
 • seznamování s koloběhem vody
 • seznamování se životem zvířat ve volné přírodě, jejich přirozenými nepřáteli a vysvětlení potravinového řetězce
 • spaní v MŠ (Andersenova noc)

 

 

Integrovaný blok č.4: Čím se hlásí léto

 

Charakteristika:

Děti se učí vnímat krásu přírody v jakémkoli ročním období, podporujeme jejich zvídavost. Seznamují se s funkcí rodiny a vztahů mezi jednotlivými členy. Důležité je pochopení, co je to domov a co pro nás znamená. Děti prožívají radostnou atmosféru při oslavách Dne dětí, sdílejí hezké zážitky s ostatními kamarády. Získávají povědomí o městě ve kterém žijí. Poznávají jiné světadíly a život v jiných zemí.

 

 

Záměry:

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství
 • rozvíjet pocity sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucit, radost, spokojenost, smutek, strach)
 • rozvíjet jazykové dovednosti
 • pochopit neoddělitelnou a jedinečnou provázanost mezi rostlinou a živočišnou říší
 • zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výrazově a pomocí hudby)
 • rozvíjet komunikativní dovednosti
 • učit děti samostatně řešit problémové situace
 • dodržovat pravidla bezpečného chování
 • upozornit děti na možnost styku se sociálně patologickými vlivy (injekční stříkačka, cizí člověk
 • seznamovat děti s jinými kulturami a odlišnostmi (barva pleti, náboženství)
 • naučit děti všímat si okolního světa, orientovat se v okolí
 • vědět jak se správně chovat v okolí vozovky, hrát si na bezpečném místě, správně přecházet vozovku

 

Očekávané výstupy:

 

 • dítě přijímá základní hodnoty v tomto společenství
 • dítě posiluje vztah ke svému okolí, k rodnému místu
 • dítě umí zachytit a vyjádřit své prožitky, slovně i pomocí hudby
 • dítě chápe rozdíly a odlišnosti jiných národů a kultur
 • dítě umí pojmenovat jednotlivé světadíly
 • dítě umí pojmenovat cizokrajná zvířata
 • dítě umí rozeznat hrozící nebezpečí ve vztahu se sociálně patologickými jevy
 • dítě se umí chovat bezpečně při pobytu na dopravním hřišti, používá ochrané pomůcky
 • dítě zná své jméno, příjmení, adresu a ví, kdy a komu ji sdělit
 • dítě zná základy poskytnutí první pomoci, zná čísla jednotlivých záchraných složek

 

Nabídka činností:

 

 • hry na zahradě a v přírodě
 • výlety, pozorování, objevování, experimenty
 • činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 • oslava Dne dětí v MŠ
 • práce s encyklopediemi a naučnými knihami
 • projekt “Moje město”
 • výtvarné činnosti
 • hudebně pohybové hry
 • sprchování na zahradě, otužování

 

 

 1. Evaluační systém

 

Proces neustálého vyhodnocování

Zpětná vazba pro zkvalitnění pedagogické práce

Systematické shromažďování informací o kvalitě činností a úloze pedagoga

 

Evaluace v praxi:

 • Vyhodnocování týdenních podtémat – vlastní činnosti s dětmi – na hodnotícím listu
 • Vyhodnocování individuálního rozvoje dítěte – získaných kompetencí
 • Vedení záznamů o každém dítěti

Hodnotící list „CO VŠECHNO UMÍM „

Části:

Co už vím o světě?

Jsem připraven učit se psát?

Jsem šikovný a samostatný?

Jsem připraven číst a počítat?

 

 • Vyhodnocování denních činností s dětmi - provádí učitelky formou rozhovorů s dětmi, pochvala, povzbuzení. „Jak jsme si hráli ?“
 • Hodnocení práce zaměstnanců formou hospitací a kontrolní činností

 

Evaluační systém: hodnocení ŠVP:

 

- Vytváří vhodné podmínky pro práci?

- Vždy slouží samotnému dítěti?

- Přihlíží k podmínkám vzdělávání – hodnotí věcné podmínky – vybavení, životospráva, organizace a řízení školy, spoluúčast rodičů – účinná vazba na rodinu formou individuálních pohovorů, netradiční formy spolupráce, společná činnost rodičů dětmi, respektování potřeb rodičů.

- ŠVP by měl odpovídat konkrétním podmínkám školy (poloha, složení tříd)

srozumitelný pro všechny pedagogy – hodnocení konkrétní

 

 

Metody hodnocení pro pedagoga:

- pozorování

- rozhovor s dítětem

- rozbor denních aktivit

- rozbor jazykových projevů

- rozbor výtvorů dítěte (kresby, pracovní výrobky)

- rozbor chování a jednání ve skupině, rozbor vztahů

 

 

Zpracovala: Carvová Petra

        ředitelka školy

 

Projednáno na pedagogické radě dne:      29.8.2017

 

Menu

Kontakt

Mateřská škola Lipí

Lipí čp.103

373 84  Dubné

Telefon: 

Kočičky -  725 917 791
Sluníčka - 725 917 790

ředitelka-    BcA, Bc Lucie Zbořilová   702 075 679

 Odhlášení stravy:

Primárně přes Naše MŠ

telefon:     776 382 435  

E-mail:

jidelnamslipi@seznam.cz

Datová schránka:

qufkt7i

 

Aktuality

Nic tu není.